Investment Corner

I V Global Research Center
DateNews & Updates

Daily Report

 

20 Oct 2021: I V Global Daily Report
20 Oct 2021: I V Global Dividend Payment Report
20 Oct 2021: IVG Company Update : CPF (BUY)
19 Oct 2021: IVG Company Update : BTSGIF (HOLD)
18 Oct 2021: IVG Company Update : CPALL (BUY)
15 Oct 2021: IVG Company Update : TISCO (HOLD)
11 Oct 2021: IVG Company Update : SCC (BUY)
08 Oct 2021: IVG Company Update : TU (BUY)
07 Oct 2021: IVG Company Update : CPALL (BUY)
06 Oct 2021: IVG Company Update : AOT (BUY)
05 Oct 2021: IVG Company Update : ADVANC (BUY)
30 Sep 2021: IVG Company Update : TRUE (HOLD)
28 Sep 2021: IVG Company Update : BTS (BUY)
27 Sep 2021: IVG Company Update : DTAC (HOLD)

 

 

 

ข่าวและประกาศของบริษัท

 

1: ขอแจ้งการจองซื้อหุ้นกู้ "SQ" อายุหุ้นกู้ : 3 ปี

วันจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 22, 26-27 ตุลาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางหมายเลข 02-658-5800 ต่อ 522 คุณกิตติ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่านเอกสารประกอบการจองหุ้น


2: ขอแจ้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


3: ขอแจ้งหนังสือกรณีปิดกองทุนทหารไทย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


4: ขอแจ้งเลื่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไปสำหรับรายการ

ชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศวันที่: 26 มีนาคม 2563

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม