Investment Corner

Open Account

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์: คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

 

1. ชุดแบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วย

ส่วนที่ 1: แบบคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2: สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
ส่วนที่ 3: บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 2 ฉบับ

ส่วนที่ 4: ใบคำคอให้ตัดบัญชีอัตโนมัติ(ATS)

ส่วนที่ 5: เอกสาร E-Dividend เพื่อรับเงินปันผล

 

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. หลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดเงินฝาก(บัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีฝากประจำ) ย้อนหลัง 1 – 3 เดือน หรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆ สำเนาพอร์ตการลงทุนที่มีกับบริษัท หลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี)

5. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก เพื่อใช้สำหรับการชำระราคาผ่าน ATS โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการของธนาคารดังต่อไปนี้

 

 

- ธนาคารกรุงเทพ

- ธนาคารไทยพาณิชย์

- ธนาคารกสิกรไทย

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ธนาคารกรุงไทย

- ธนาคารธนชาต

- ธนาคารทหารไทย

 

 

 

 

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเปิดบัญชีและจัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปิดบัญชีให้กับลูกค้าภายใน 2-3 วันทำการ โดยมีรายละเอียดเลขที่บัญชีพร้อมกับรหัสส่วนตัว ตลอดจนวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าสามารถเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที


ท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Customer Services

 

คุณศิรินุช วินิจกุล   02-658-5800 ต่อ 229  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it